กรอบแนวคิด KM พิมพ์

     ตัวแบบทูน่า  (Tuna  Model ) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประกอบด้วย

     ส่วนหัวและตา (Knowledge  Vision  -  KV ) มองว่ากำลังจะไปทางไหน  ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร

     ส่วนกลางลำตัว  (Knowledge  Sharing  - KS ) ส่วนที่เป็น "หัวใจ" ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
                                                                                  ส่วนหาง ( Knowledge  Assets – KA ) คือ สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) “ สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 18:03 น. )