Knowledge Management

งานจัดเก็บภาษี
ก้าวทันภาษีสรรพสามิต พิมพ์

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2013 เวลา 15:41 น. )
 
การยกเว้นภาษีสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พิมพ์
การยกเว้นภาษีสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ.2553
แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 09:38 น. )
 
ธรรมาภิบาลกรมปี 52-55 พิมพ์

  แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล กรมสรรพสามิตปี 2552-2555

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 09:39 น. )
 
แผนยุทธศาสตร์กรมสรรรพสามิต พิมพ์

  แผนยุทธศาสตร์กรมสรรรพสามิต พ.ศ. 2555
  แผนยุทธศาสตร์กรมสรรรพสามิต พ.ศ. 2554
  แผนยุทธศาสตร์กรมสรรรพสามิต พ.ศ. 2553

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:48 น. )
 
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2553 พิมพ์

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:19 น. )
 
พัฒนาโดย

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8