Knowledge Management

คณะผู้จัดทำ พิมพ์

 

  • Graphic
 

 นางอรวรรณ ศรีภักตรา

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 
  • Technical  & Graphic

 นายสมยศ ศรีภักตรา

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  
  •   Data
 

 นางอรวรรณ ศรีภักตรา

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 นางสาวจรีพร  บัวศิริ

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นายสมยศ ศรีภักตรา

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  
  • ขอขอบคุณ
 

Database Administrator (DBA)

 คุณพินิจ  วิฑูรย์สฤษฎิ์ศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 กรมสรรพสามิต
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 22:30 น. )
 


พัฒนาโดย

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8