Knowledge Management

หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อสั่งการ พิมพ์

 

  • ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๒  รายละเอียดเอกสาร คลิกที่นี่
  • การขับเคลื่อนมาตการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน รายละเอียดเอกสาร คลิกที่นี่
แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 เวลา 09:46 น. )
 


พัฒนาโดย

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8