Knowledge Management

ความหมาย (KM) พิมพ์

       KM ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management”  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

        KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 19:10 น. )
 
กรอบแนวคิด KM พิมพ์

     ตัวแบบทูน่า  (Tuna  Model ) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประกอบด้วย

     ส่วนหัวและตา (Knowledge  Vision  -  KV ) มองว่ากำลังจะไปทางไหน  ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร

     ส่วนกลางลำตัว  (Knowledge  Sharing  - KS ) ส่วนที่เป็น "หัวใจ" ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
                                                                                  ส่วนหาง ( Knowledge  Assets – KA ) คือ สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) “ สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 18:03 น. )
 

Hot Linkพัฒนาโดย

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8